Ce să c(h)itim în Viaţa Sfintei Maria Egipteanca

69637_maria_egipteanca1Sofronie al Ierusalimului (sec. 7) a fost cel puţin un scriitor creştin iscusit şi profund. În a sa Vita Mariae, el propune dubletul căutare – întâlnire ca sinonim al vieţii creştine. Întâlnire, nu simplă euristică. Îmbunătăţirea spirituală nu vine prin căutare savant-intelectualistă. Vine prin raportare (mimesis) la persoana sfântului. Dar să nu lungim vorba şi să extragem câteva idei zdruncinătoare de moralisme (ne)ortodoxe, idei desprinse din Vita Mariae.

1. Pioasa motivaţie a Sfântului Sofronie de a scrie viaţa Mariei îndeamnă la părăsirea tăcerii când trebuie „lăudat Dumnezeu întru sfinţii Săi”: „Taina împărătească a o păzi bine este, iară lucrurile lui Dumnezeu a le descoperi şi a le vesti, datorie sfântă este. Drept aceea şi eu … temându-mă a ascunde cele dumnezeieşti, aducându-mi aminte de soarta cea înfricoşată a slugii celei leneşe, carele luând de la Domnul talantul, l-a îngropat in pământ … nu voi trece sub tăcere povestirea aceasta sfântă care a ajuns pană la mine”.

2. Faţă de cei ce nu cred faptele scrise de el, Sfântul Sofronie nu este nici blazat, nici încărcat de zelul apologetic modern, ci plin de iubire întru rugăciune: „Iară de vor fi oarecari din cei ce vor ceti scrierea mea, şi de lucrul acesta mirându-se, nu vor voi cu lesnire să creadă, milostiv le fie Domnul şi acelora: de vreme ce ei, neputinţa firii omeneşti cugetându-o, socotesc că sunt cu neputinţă cele ce pentru oameni preaslăvite se grăiesc”.

3. Lecturând povestea Sfântului Sofronie, ai în faţă pilda fiului risipitor, retuşată cu un „happy-end” din care lipseşte invidia fratelui mai mare, şi te minunezi participând la întâlnirea ce se petrece între doi sfinţi. Sfântul Sofronie prezintă intersecţia a două căi de nevoinţă spre desăvârşire, diferite ca mod dar unite în acelaşi telos: îndumnezeirea.

a. Pe prima păşeşte fratele mai mare, un Zosima riguros, supus normelor mănăstireşti. Este calea conştientă a omului către Dumnezeu, este arhetipul mişcării conforme cu creştinul „silitor”. Zosima, ajuns la un nivel înalt de vieţuire, îşi caută un model superior de virtute. Este preocupat de întâlnirea duhovnicească ultimă. Zosima, însă, păcătuieşte. Atitudinea sa trădează o abia perceptibilă „slavă de sine” ce atrage dojana îngerului: „O, Zosima, precum era cu putinţă unui om te-ai nevoit, şi bine pustniceasca alergare o ai trecut; însă nimeni nu este între oameni care s-ar fi arătat pre sineşi desăvârşit. Mai multă îţi este nevoinţa care îţi zace înainte, pe care tu nu o ştii, decât ceea ce ai trecut. Ca să cunoşti, dar, câte alte căi sunt spre mântuire, ieşi din pământul tău, precum Avraam cel vestit intre Patriarhi, şi mergi într-una din mănăstirile ce sunt pre lângă râul Iordanului”.

b. Pe a doua calcă versiunea feminină a fiului pierdut (risipitor), o Marie intuitivă, rebelă, inconştientă (iniţial). „Încă trăind părinţii mei, m-am lepădat de dragostea lor” – îi mărturiseşte sfânta, sfântului. Maria păcătuise din gol fiinţial (în pilda fiului pierdut “avere” traduce grecescul “ousia” – fiinţă). Momentul decisiv al vieţii ei este plecarea la Ierusalim, deşi … Maria se ducea acolo doar aşa, din curiozitate, căutând compania bărbaţilor. Păcatul ei achită „biletul de călătorie” către sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci. Păcatul ei este transformat în chemare la Sine de către „Dumnezeu Care nu s-au îngreţoşat de nimeni”.

4. Creştinilor „practicanţi” le amintim – iar celor „nepracticanţi” le atragem atenţia – că fiica pierdută (risipitoare) s-a întors în casa Părintelui ei, iar Acesta a junghiat viţelul cel gras: viaţa sfintei Maria Egipteanca de după regăsire este intervalul dintre două Euharistii

Citiţi voi înşivă, dacă nu credeţi cele ce vi le-am spus!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s